Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

FORORD 

 

I

I flere Aar har det været mit Ønske at faa udarbejdet en Slægtsbog for Slægten Lauridsen fra Grønvang i Vejen.

Efterhaanden fik jeg ved Samtale med forskellige af Slægtens Medlemmer, særlig nu afdøde Jens Peter Hagensen, Alminde ved Kolding, samlet en Del Stof, der kunde tjene som Udgangs­punkt for en Slægtsbog.

Da jeg vanskeligt kunde afse den fornødne Tid til Udarbejdelsen af Slægtsbogen i den Udstrækning, som var ønskelig, henvendte jeg mig paa Opfordring af Sognepræst J. Richter, Vejen, til Lærer J. P. Harbo, Vejen, som velvilligt paatog sig Hvervet.

Jeg takker Harbo hjerteligt herfor samt for hans store Arbejde med at skabe denne for os Slægtsmedlemmer saa værdifulde Bog og for den Interesse og Kærlighed, hvormed han stadig har omfattet dette sit Arbejde. - Ligeledes takker jeg Sognepræst Richter Hjerteligt for hans store Interesse for denne Slægtsbog, for de mange Oplysninger og gode Raad, han velvilligt har givet os, og for den værdifulde Støtte, som han paa forskellig Maade har ydet os.

 

           "Vangen", Vejen, den 1. Novbr. 1920.

 

OLAV VANG LAURIDSEN

 

II

Da jeg for et Aarstid siden begyndte paa Arbejdet med nærværende Slægtsbog, var det mig en god Hjælp, at der var noget at bygge videre paa.

Det første, jeg da havde at gøre, var at foretage en foreløbig Undersøgelse af de gamle Kirkebøger i Landsarkivet i Viborg. På et senere Tidspunkt blev denne Undersøgelse fortsat.

Hvor der skulde Søges i gamle Retspapirer, har jeg. benyttet mig af  Arkivregistrator Hofman Bangs værdifulde Hjælp.

Det har været min særlige Opgave at faa et Stykke Slægtshistorie skrevet, ikke ved min egen Pen, men ved at faa Slægten selv til at fortælle sin Historie. Om dette er lykkedes i nogen Maade, skyldes det de mange, der har fortalt Træk om deres Fædre eller tegnet mere udførlige Billeder af de enkelte.

Afd. Johs. Lauridsen og Hustru, Fru Maren Lauridsen, maa jeg her nævne med stor Ærbødighed og inderlig Tak.

Deres ældste Søn, Direktør Olav Vang Lauridsen, og Sognepræst  J. R i c h t e r skylder jeg min bedste Tak for al deres Støtte.

En Tak til alle de Hjem, jeg har besøgt, og de Hundreder af  Slægtens Medlemmer og Venner, der har svaret paa de mange Spørgsmaal, sendt mig Optegnelser og laant mig Billeder til Bogen.

Endelig en Tak til de Præster og Lærere, der har staaet mig til Tjeneste ved mine Undersøgelser i de nyere Kirkebøger, og til Landsarkivet for al den Venlighed, jeg har mødt der.

 

"Jægerhytten",  Vejen, den 1. Novbr. 1920.

JENS PETER HARBO

 

III

Det er lidt hovmodigt at jeg tillader mig at tilføje nogle oplysninger efter de foranstående personer.

I udfærdigelsen af bogen på internettet, har jeg gjort alt for at være tro mod den skrevne tekst hvad angår datidens sprogbrug og stavemåde.

Når det drejer sig om sideopsætningen, har det derimod været nødvendigt at ændre på placeringen af billeder og tabeller, således at det passer bedre til internetmediet.

 

Vejle, den 24. september 2006.

PER KORNING OVE

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.